Ole Rømers Venner

 

Vedtægter 

Navn og hjemsted

§ 1        Foreningens navn er:

OLE RØMERS VENNER.

Adressen er:

K R O P P E D A L

Museum for Astronomi × Nyere Tid × Arkæologi

Kroppedals Alle 3, Vridsløsemagle,

2630 Taastrup.

 

Formål

§ 2       Foreningens formål er at støtte udforskningen af og udbredelse af kendskabet til dansk astronomis historie - fortrinsvis Ole Rømers liv og gerning.

Medlemskab

§ 3        Som medlem kan optages enhver interesseret. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til et medlemskab.

Generalforsamling - Årsmøde

§ 4       Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling (årsmøde) afholdes i januar kvartal.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling (årsmøde) med mindst to ugers varsel ved annoncering i dagspressen eller ved direkte henvendelse til medlemmerne

§ 5        Den ordinære generalforsamlings (årsmødets) dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.

Beretning

Regnskab

Oversigt over disponible økonomiske midler

Arbejdsplan, budget og fastsættelse af kontingent

Valg

Indkomne forslag

Eventuelt

Forslag til punkt 7. skal være foreningens bestyrelse i hænde senest en uge før generalforsamlingens (årsmødets) afholdelse.

.      § 6       Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal i foreningens bestyrelse ønsker det, eller når mindst 15 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden én måned efter, at begæring herom er fremsat, og der indkaldes til denne med motivering for dens afholdelse i øvrigt som til en ordinær generalforsamling (årsmøde).

§ 7       Generalforsamlingens (årsmødets) beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Bestyrelse

§ 8       Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på indtil syv medlemmer.

På generalforsamlingen (årsmødet) kan vælges indtil fire medlemmer på lige årstal og indtil tre medlem­mer på ulige årstal. Desuden kan vælges indtil tre suppleanter.

§ 9       Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen udpeger af sin midte foreningens repræsen­tant til repræsentantskabet for Kroppedal museet.

 

Økonomi

§ 10       Kontingent m.v.

1.                   Foreningens medlemmer betaler et årligt Kontingent der fastsættes af generalforsamlingen (årsmødet)

2.                   Optagelse som medlem sker ved indbetaling til foreningens kasserer på et af foreningen  fremsendt giroindbetalingskort.

3.                   Undlader et medlem at betale Kontingent senest tre måneder efter, at skriftligt påkrav er fremsendt, betragtes medlemmet som udmeldt af foreningen.

4.                   Foreningen kan modtage bidrag og gaver udover kontingentindtægten såvel fra medlemskredsen som fra anden side.

§ 11       Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 12       Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens eventuelle gæld.

 

Vedtægtsændring og opløsning

§ 13      Ændringer i vedtægterne samt opløsning af forenin­gen kan ske ved simpelt stemmeflertal ved to på hinanden med mindst to ugers mellemrum følgende generalforsamlinger,  hvor forslaget har været på dagsordenen.

Ved opløsning overføres eventuel formue til KROPPEDAL Museum for Astronomi × Nyere Tid × Arkæologi og/eller andet videnskabshistorisk arbejde efter den seneste generalforsamlings afgørelse.

Vedtaget den 13. Februar 1992

Revideret den 16. marts 2004

 

Tilbage